Our Team

Present

Kurt Keutzer

Kurt Keutzer

Executive Director

Sebastian Nehrdich

Sebastian Nehrdich

Technical Director

David Allport

David Allport

Sanskrit data collection

Vladimir Angirov

Vladimir Angirov

Sanskrit data collection,

Project infrastructure

Aminah Borg-Luck

Aminah Borg-Luck

Website development

Shivam Dewan

Shivam Dewan

Product Designer

Jivnesh Sandhan

Jivnesh Sandhan

Sanskrit data collection,

Sanskrit NLP research

Sujeet Jaiswal

Sujeet Jaiswal

Sanskrit data collection,

Sanskrit NLP research

Frances Belleza

Frances Belleza

Kayshav Bhardwaj

Kayshav Bhardwaj

Kush Bhardwaj

Kush Bhardwaj

Aarnav Srivastava

Aarnav Srivastava

Rohan Sarakinti

Rohan Sarakinti

Varun Rao

Varun Rao

Devika Gopakumar

Devika Gopakumar

Miranda Zhu

Miranda Zhu

Past

Om Chandran

Om Chandran

Siya Mehta

Siya Mehta

Sanjana Srinivasan

Sanjana Srinivasan

Sai Srinivasan

Sai Srinivasan

Rhea Mehta

Rhea Mehta

Raj Mehta

Raj Mehta